با عرض پوزش - این محصول دیگر در دسترس نیست

شلوارک جین پاکتی تیره

کد محصول: SH4325

(ضروری)
نا موجود

شلوارک جین پاکتی تیره

۳۴   دور کمر: ۱± ۷۰ | دور باسن: ۱± ۹۳   | دور ران: ۱± ۶۳ | قد: ۱± ۲۹

۳۶   دور کمر: ۱± ۷۸ | دور باسن: ۱± ۱۰۴ | دور ران: ۱± ۶۴ | قد: ۱± ۳۰

۳۸   دور کمر: ۱± ۸۰ | دور باسن: ۱± ۱۰۶ | دور ران: ۱± ۶۶ | قد: ۱± ۳۲

۴۰   دور کمر: ۱± ۸۶ | دور باسن: ۱± ۱۰۹ | دور ران: ۱± ۶۸ | قد: ۱± ۳۲

۴۲   دور کمر: ۱± ۹۱ | دور باسن: ۱± ۱۱۶ | دور ران: ۱± ۷۲ | قد: ۱± ۳۳

۴۴   دور کمر: ۱± ۹۸    | دور باسن: ۱± ۱۲۱ | دور ران: ۱± ۷۵ | قد: ۱± ۳۴

۴۶   دور کمر: ۱± ۱۱۰ | دور باسن: ۱± ۱۴۰ | دور ران: ۱± ۸۲ | قد: ۱± ۳۶

۴۸   دور کمر: ۱± ۱۱۴ | دور باسن: ۱± ۱۴۲ | دور ران: ۱± ۸۵ | قد: ۱± ۳۶

۵۰   دور کمر: ۱± ۱۱۸ | دور باسن: ۱± ۱۴۵ | دور ران: ۱± ۸۹ | قد: ۱± ۳۸

(تمام اندازه‌ها به سانتی‌متر و تقریبی می‌باشند)

نقد و بررسی شلوارک جین پاکتی تیره
فقط خریداران این محصول می توانند نقد و بررسی ثبت کنند