با عرض پوزش - این محصول دیگر در دسترس نیست

شلوار دورس وایدلگ اف اند اف

کد محصول: SLP5491

(ضروری)
نا موجود

شلوار دورس وایدلگ اف اند اف

۳۴         دور کمر:    ۱± ۶۴ تا ۷۴  |   دور باسن: ۱± ۹۲   |  دور ران: ۱± ۵۴ |  قد: ۱± ۹۶

۳۶         دور کمر:    ۱± ۷۰ تا ۸۱  |   دور باسن: ۱± ۱۰۰ |  دور ران: ۱± ۵۹ |  قد: ۱± ۹۹

۳۸         دور کمر:    ۱± ۷۲ تا ۸۸  |   دور باسن: ۱± ۱۰۲ |  دور ران: ۱± ۶۰  |  قد: ۱± ۱۰۰

۴۰         دور کمر:    ۱±  ۸۰ تا ۹۶ |   دور باسن: ۱± ۱۰۸ |  دور ران: ۱± ۶۴  |  قد: ۱± ۱۰۱

۴۲         دور کمر:    ۱± ۸۲ تا ۱۰۰ |   دور باسن: ۱± ۱۱۲ |  دور ران: ۱± ۶۵ |  قد: ۱± ۱۰۲

۴۴         دور کمر:    ۱± ۸۶ تا ۱۰۶ |   دور باسن: ۱± ۱۱۵ |  دور ران: ۱± ۶۷ |  قد: ۱± ۱۰۳

۴۶         دور کمر:    ۱± ۹۰ تا ۱۱۰ |   دور باسن: ۱± ۱۲۳ |  دور ران: ۱± ۷۲ |  قد: ۱± ۱۰۳

۴۸         دور کمر:    ۱± ۹۴ تا ۱۲۰  |   دور باسن: ۱± ۱۲۸ |  دور ران: ۱± ۷۶ |  قد: ۱± ۱۰۳

۵۰         دور کمر:    ۱± ۹۴ تا ۱۲۰  |   دور باسن: ۱± ۱۳۸ |  دور ران: ۱± ۷۸ |  قد: ۱± ۱۰۳

 (تمام اندازه‌ها به سانتی‌متر و تقریبی می‌باشند)

نقد و بررسی شلوار دورس وایدلگ اف اند اف
فقط خریداران این محصول می توانند نقد و بررسی ثبت کنند